Vánoční soutěž 2014 / 2015 - Úplné znění pravidel | CK Atlas Adria
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie. Další informace

Aktuálne

  • Info - nouzový stav více
Vánoční soutěž 2014 / 2015 - Úplné znění pravidel

Vánoční soutěž 2014 / 2015 - Úplné znění pravidel

Organizátor soutěže:

ATLAS Adria s.r.o.

Lidická 73
602 00 Brno

IČO: 25587633

Dále jen „cestovní kancelář“.

  1.        Soutěž 

1.1.    Vánoční soutěž o zájezd do Chorvatska pro 4 osoby (dále jen „soutěž“) startuje 24. 12 2014. Do 4. 1. 2015 je nutné pro účast v soutěži zaslat na info@atlas-adria.cz fotografii (video), která (aby byla zařazena do soutěže) musí obsahovat prvek vánoční a prvek letní dovolené u moře. Následně cestovní kancelář umístí obdrženou fotografii / video na facebookové stránky „Cestovní kancelář Atlas Adria s.r.o.“, kde bude pak do 11. 1. 2015 probíhat hlasování. Hlasování bude probíhat prostřednictvím „to se mi líbí“ u daného příspěvku. Následně bude pracovníky cestovní kanceláře ze tří nejúspěšnějších příspěvků na facebooku (tedy ze tří příspěvků s nejvyšším počtem „to se mi líbí“) vybrán ten nejoriginálnější. Vyhlášení výherce proběhne v týdnu 12. 1. - 18.1. 2015. 

1.2.    Do soutěže budou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří splní stanovené podmínky soutěže. Do soutěže nebudou zařazeny nebo budou vyřazeny zejména soutěžní fotografie / videa, které:

a) nesplňují podmínky stanovené těmito pravidly soutěže;

b) pořídila osoba, která nedala soutěžícímu souhlas s užitím v rámci soutěže;

c) odporují dobrým mravům;

d) porušují nebo nabádají k porušování jakýchkoli právních předpisů či právem chráněných

zájmů třetích osob. 

1.3.    Cestovní kancelář má právo výsledného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.

2. Výhra

2.1 Hlavní cenou soutěže je pobyt v Chorvatsku pro 4 osoby na 7 nocí (sobota – sobota), v jakémkoliv nabízeném termínu, s ubytováním v chatce či karavanu. Výhra zahrnuje ubytování pro 4 osoby, 1 parkovací místo a pobytovou taxu pro všechny osoby.

2.2 Při hodnocení tří nejúspěšnějších příspěvků na facebookových stránkách bude zohledněna zejména originalita. Hodnotit bude porota složená ze zástupců cestovní kanceláře.

2.3 O výhře bude výherce informován po ukončení soutěže prostřednictvím voucheru, který mu bude zaslán na e-mailovou adresu, ze které byla cestovní kanceláři zaslána soutěžní fotografie / video. Taktéž bude vyhlášen na facebookových stránkách cestovní kanceláře.

3. Práva a povinnosti

3.1 Účastí v soutěži (zasláním fotografie / videa na e-mail info@atlas-adria.cz.vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

3.2 Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.

3.3 Cestovní kancelář si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže, a to formou písemných dodatků, či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.

Cestovní kancelář si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů.

3.4 Odesláním fotografie na výše uvedenou e-mailovou adresu dává soutěžící souhlas se zpracováním svých osobních údajů, jakož i s případným použitím fotografie v marketingových a reklamních materiálech cestovní kanceláře.

3.5 Účastníci soutěže souhlasí s tím, že jejich jména a příjmení nebo obrazové a zvukové záznamy týkajících se účastníků nebo jejich projevů osobní povahy (fotografie, písmo, hlas apod.) mohou být bezplatně zveřejněny ve sdělovacích prostředcích, na internetu nebo v propagačních materiálech cestovní kanceláře.

3.6 Účastník soutěže odesláním fotografie do soutěže poskytuje cestovní kanceláři bezplatně licenční oprávnění k jakémukoli užití fotografie jakýmikoli prostředky šíření („Licence“). Licence se uděluje v územně a množstevně neomezeném rozsahu na dobu autorskoprávní ochrany díla.

3.7 Licence se uděluje zejména na použití díla pro účely této soutěže a dále pro reklamní a obchodní účely cestovní kanceláře. Cestovní kancelář nemusí tuto Licenci využít a je oprávněna upravit dílo jakýmkoli způsobem pro své potřeby.

3.8 Účastník soutěže má plnou odpovědnost vůči třetím osobám v souvislosti s poskytnutím soutěžních příspěvků a udělením licence, včetně nároků třetích osob uplatňovaných ve spojení s ustanoveními platných právních předpisů upravujících a definujících autorské právo, ochranu osobních údajů, právo na ochranu osobnosti.

3.9 Každý účastník soutěže svojí účastí zejména potvrzuje, že fotografie zaslané do soutěže jsou jeho původním výtvorem nebo si na vlastní odpovědnost a náklady vypořádal práva autora fotografie v rozsahu pravidel této soutěže.

3.10 Účastník soutěže zavazuje, že užitím fotografie dle soutěžních pravidel nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob, tj. např. práva osob zobrazených (zachycených popisem či uvedením jiných prvků patřících pod ochranu osobnosti podle občanského zákoníku jako např. jméno, příjmení apod.) v soutěžním příspěvku (tj. práva osobnostní), práva majitelů věcí či ochranných známek zobrazených v soutěžním příspěvku, atd.

3.11 Veškeré nutné souhlasy související se zasláním soutěžních příspěvků do soutěže si musí účastník soutěže vypořádat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost před odesláním příspěvku do soutěže.

3.12 V případě, že vyjde najevo, že účastník soutěže svým konáním porušil práva třetí osoby, zejména autorská či osobnostní práva, je za takovéto porušení plně odpovědný. Účastník soutěže je povinen cestovní kanceláři uhradit jakoukoli škodu v případě porušení podmínek v těchto pravidlech stanovených (zejména licenčních) a zároveň mu zaniká právo na příslušné výhry.